Administrație Publică

Hotărârea nr.262 din data de 19.12.2022

decembrie 30, 2022

Pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local spre aprobare

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 1155/12.01.2022, inițiat de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 1161/12.01.2022;

– Avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile:

– Art.1, alin. (2), lit. b) din anexa nr.1 la Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

– Art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin.(3), lit. a), alin. (14), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. i) coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. – Se aprobă Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local Sinaia spre adoptare, prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din hotărâre.

ART. 2. – Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ şi Administrație Publică.

ART. 4. – Prezenta hotărâre se va comunica:

– Instituției Prefectului jud. Prahova

– Primarului orașului Sinaia

– Serviciilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

– Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sinaia

– 1 ex. se va publica pe site-ul propriu

Vezi HCL nr.262 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 30, 2022

Comments are closed.