Administrație Publică

Hotărârea nr.264 din data de 19.12.2022

decembrie 30, 2022

Privind modificarea  HCL 196/17.12.2008, referitor la aprobarea procedurii de spargere stradă/trotuar/zid de sprijin și lucrări de artă aferentă

Având în vedere:

Referatul de aprobare al dlui. Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 2737/17.11.2022;

Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control înregistrat cu nr. 2740/17.11.2022 și referatul – punct de vedere juridic al Compartimentului juridic, contencios administrativ și administrație publică, înregistrat sub nr. 3129/19.12.2022;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

      Art. 285 lit.a) și art.  287, lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ care prevede: “Exercitarea dreptului de proprietate publică, se realizează de către autoritățile deliberative ale administrației publice locale, pentru bunurile aparținând unităților administrativ teritoriale”.

În temeiul prevederilor   art. 129, alin.(2), lit.c) coroborat cu art. 139, alin. (1) și art.196, alin. (1), lit.a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă modificarea art.5 din HCL 196/17.12.2008, referitor la aprobarea procedurii de spargere stradă/trotuar/zid de sprijin și lucrări de artă aferentă, după cum urmează:

“Eliberarea avizului/autorizației de spargere stradă pentru branșamente rețele utilități sau pentru orice intervenție/lucrări care afectează domeniul public, se efectuează în baza soluțiilor tehnice privind lucrările care vor fi executate și a planului de situație aferent, urmând ca beneficiarul să declare atât începerea, cât și perioada executării lucrărilor  de spargere stradă. Beneficiarul sau constructorul trebuie sa facă dovada plății garanției și a taxei de spargere, stabilită anual prin hotărârea  consiliului local privind taxele și impozitele locale”

ART. 2. – Se introduce art.2.1. cu următorul conținut: “Pentru  orice incidente/ avarii provocate din cauza lucrării,  răspunde executantul lucrărilor.”

ART.3. – Se introduce art 7.1. cu următorul conținut: “Pe perioada de iarnă începând cu data de 1 Decembrie, până în data de 15 Martie „ nu se eliberează avize/autorizații de spargere strada”, decât în cazuri excepționale.

ART.4. – Procedura de eliberare a avizului/autorizației de spargere stradă a fost actualizată, conform anexei 1.

ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament  Monitorizare și Control.

ART.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.264 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 30, 2022

Comments are closed.