Administrație Publică

Hotărârea nr.265 din data de 19.12.2022

decembrie 30, 2022

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr.159/03.11.2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Sinaia   pe domenii de specialitate

 Având în vedere :

– adresa grupului consilierilor PNL Sinaia nr. 35690/ 16.12.2022 prin care solicită modificarea componenței Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia, respectiv a Comisiei de educație, sănătate, cultură, sport, culte, tineret și a Comisiei de dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente

– referatul de aprobare nr.3088/16.12.2022;

– raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și   Administrație Publică nr.3089/16.12.2022;

– avizul comisiei de specialitate;

– prevederile art.124 din OUG. Nr. 57/2019  privind Codul  administrativ;

-prevederile art.58 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.129, alin.(14), coroborat cu art.139, alin.(1) și ale art.196, alin.(1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Se aprobă modificarea art.1, pct.3) și 4) din Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.159/03.11.2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Sinaia pe domenii de specialitate, care vor avea următorul cuprins:

“3. Comisia de dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente:

  • David Remus
  • Istrate Iuliana
  • Popa Gheorghe
  • Marcoci Constantin
  • Miloș Călin-Ștefan
  1. Comisia de educație, sănătate, cultură, sport, culte, tineret:

– Crețu Georgiana-Ioana-Maria

– Arieșan Aurora

– Poponete Valentina-Georgica.”

ART.2. – Restul punctelor din art.1 și art.2 din Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.159/03.11.2020 rămân neschimbate.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică.

ART.4. – Comunicarea prezentei hotărâri se va face de către Secretarul General al orașului prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică.

Vezi HCL nr.265 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 30, 2022

Comments are closed.