Administrație Publică

Hotărârea nr.268 din data de 19.12.2022

decembrie 30, 2022

Privind colaborarea Orașului  Sinaia cu  Arhiepiscopia Bucureștilor Mânăstirea Sinaia 

Având în vedere Referatul de aprobare  nr.3121/19.12.2022, al Primarului orașului Sinaia si Raportul de specialitate nr. 3122/19.12.2022 privind colaborarea Orașului Sinaia cu Arhiepiscopia Bucureștilor Mânăstirea Sinaia, în vederea realizării unui proiect de interes public local, respectiv deservirea Parcului Mânăstirii Sinaia interesului local al locuitorilor și turiștilor Orașului Sinaia, întocmit de Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În baza  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, art.129, alin. (2), lit.d) și e), alin.8), lit.a) și alin.(9) lit. a), art.108, lit.e), art.139 alin.(3) lit.f) si art. 196 alin.(1), lit.a), 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.1. – Aprobă colaborarea UAT Oraș Sinaia cu Arhiepiscopia Bucureștilor Mânăstirea Sinaia, în vederea realizării unui proiect de interes public local – deservirea Parcului Mânăstirea Sinaia interesului local al locuitorilor și turiștilor Orașului Sinaia.

ART.2. – Aprobă Protocolul de colaborare, conform Anexei 1, parte integrată din prezenta hotărâre.

ART.3. – Se împuternicește Primarul orașului Sinaia/ Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze Protocolul de colaborare.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Poliția Locală și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.268 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 30, 2022

Comments are closed.