Administrație Publică

Hotărârea nr.270 din data de 19.12.2022

decembrie 30, 2022

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.3124/19.12.2022;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.3125/19.12.2022;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. (2) si (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.(3), pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) și alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. –  Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică  în toate fazele procesuale superioare, până la soluționarea definitiva a litigiilor ce formează următoarele dosare cu  același obiect, respectiv nr.2028/310/2022, nr.2031/310/2022, nr.2089/310/2022,  nr.2090/310/2022,nr.2091/310/2022 și nr.2092/310/2022, aflate pe rolul Judecătoriei Sinaia, având toate același  obiect : plângere contravenționala-anulare procese verbale de constatare si sancționare a contravențiilor nr.12/05.09.2022, nr.13/ 05.09.2022, nr.14/20.09.2022, nr.16/20.09.2022 nr.144 și nr.145/01.11.2022 și nr.15/20.10.2022, precum și în dosarele ce pot deriva din acestea, până la soluționarea definitivă a litigiilor precum și în dosarele ce pot deriva din acesta, până la soluționarea definitivă a litigiului.

ART. 2. –  Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Compartimentul  Juridic- Contencios Administrativ și Administrație Publica și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.270 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 30, 2022

Comments are closed.