Administrație Publică

Hotărârea nr.271 din data de 21.12.2022

decembrie 30, 2022

Privind  participarea orașului Sinaia în parteneriat cu Județul Prahova și unități administrative din cadrul județului la implementarea proiectului ”VELO Valahia” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură 

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 3166/21.12.2022;

– Raportul de specialitate nr. 3168/21.12.2022 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune participarea orașului Sinaia în parteneriat cu Județul Prahova și unități administrative din cadrul județului la implementarea proiectului ”VELO Valahia” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia; 

– Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124 din 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență;

– Prevederile art.3, art. 3, alin(8) din  Ordonanta nr.58/1998 privind organizarea si desfasurarea activittii de turism in Romania, cu modificari si completari ulterioare;

-Prevederile Hotararii Guvernului nr.44/2022 pentru aprobarea normelor metodologice , privind crearea, amenajarea si omologarea traseelor de cicloturism;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit.b), c), e), alin. (9), lit. c), art.  173 alin.(1), lit.b), lit.c) și  lit.e), alin. (3) lit. f) și alin. (4) lit. a) și b), alin. (7) lit. c), alin. (8) lit. b) și art. 182, corroborate cu art. 139 alin.(3), lit.f) si  art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Local al orașului Sinaia hotărâște: 

Art. 1. Se aprobă participarea orașului Sinaia, alături de Judetul Prahova și  unități administrative din cadrul județului la implementarea proiectului ”VELO Valahia” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură, prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat prevăzut in anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Se mandatează domnul Vlad Oprea, primarul să semneze acordul de parteneriat la cererea  de  finanțare a proiectului ” VELO Valahia” din Investiția I.4 ” Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”. 

Art. 4.   La data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr.250/2022 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5.   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Serviciul Investiții și Achiziții.

Vezi HCL nr.271 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 9, 2023

Comments are closed.