Administrație Publică

Hotărârea nr.273 din data de 23.12.2022

decembrie 30, 2022

Privind eliminarea de la poziția 1 din anexa 1 la HCL nr.3/2018 a imobilului situat în Sinaia, Bulevardul Ferdinand, nr.88

   Având în vedere:  

  • Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia nr.3094/16.12.2022
  • Raportul de specialitate nr.3095/16.12.2022, întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul Primăriei orașului Sinaia;
  • Nota internă nr.3079/15.12.2022 întocmită de către Serviciul urbanism și cadastru;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local

În conformitate cu:

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 147/10.11.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind criteriile de încadrare a clădirilor și terenurilor situate în intravilanul orașului Sinaia, în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite  în vederea majorării cu până la 500%;
  • 489, alin.5 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prin care “Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.”

În temeiul art.129, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.c), art.139, alin.(3), lit.c), art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1  Aprobă eliminarea de la poziția 1 din anexa 1 a HCL nr.3/2018, cu modificările și completările ulterioare, a imobilului situat în Sinaia, Bulevardul Ferdinand, nr.88, fostă proprietate Borlianu Paula și Septilici Rhona Maria, actual proprietar Drăguș Andi Ciprian.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire începând cu data de 1 ianuarie 2023, de către  Biroul taxe și impozite.

Vezi HCL nr.273 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 30, 2022

Comments are closed.