Administrație Publică

Hotărârea nr.274 din data de 23.12.2022

decembrie 30, 2022

Privind aprobarea procedurii de publicare a listelor contribuabililor persoane juridice care nu au obligații restante

Având în vedere:      

  • Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia nr.2971/08.12.2022;
  • Raportul de specialitate nr.2972/08.12.2022 întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul Primăriei Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local

În conformitate cu dispozițiile art.162^ din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art.129, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.c, art.139, alin.3, lit.c, art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1  Se aprobă procedura de publicare a listelor contribuabililor care nu au obligații restante, prevăzută în anexa 1, parte integrantă din această hotărâre.

Art.2     Lista se publică pe pagina de internet proprie, trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

Art.3  Prevederile prezentei hotarâri vor fi duse la îndeplinire de către Biroul taxe si impozite.

Vezi HCL nr.274 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 30, 2022

Comments are closed.