Administrație Publică

Hotărârea nr.276 din data de 23.12.2022

decembrie 30, 2022

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.3177/21.12.2021;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.3178/21.12.2021;

– Avizul comisiei de specialitate;

– Prevederile art. 109, al. 2) și 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.1, pct.d) și art.29, alin.3, pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.1, coroborat cu art.139, alin. 3 lit.a) si art.196 alin.1 lit.a din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică privind litigiul ce formează dosarul nr.34935/3/2022, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a-II-a Contencios Administrativ și Fiscal, având ca obiect :litigiu privind  achizițiile publice, reclamanta fiind: BTL ROMÂNIA APARATURĂ MEDICALĂ S.R.L.,cu sediul în București,strada Cpt.M. Vasilescu nr.12-14,P+E1,sector 4 înregistrată la O.R.C. București sub nr.J40/6730/1997  și C.U.I. RO 9731314, în faza procesuală fond, în toate fazele procesuale superioare,de asemenea, în dosarele ce vor deriva din acesta până la soluționarea definitiva a litigiului.

Art. 2. Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Departamentul  Juridic- Contencios Administrativ și Administrație Publică și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.276 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 30, 2022

Comments are closed.