Administrație Publică

Hotărârea nr.277 din data de 29.12.2022

decembrie 30, 2022

Privind aprobarea participarii la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public si a Devizului General estimativ pentru proiectul:  „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE SI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA- ETAPA A 2 A.

Având în vedere:      

– Proiectul de hotarare nr. 3231/29.12.2022;

– Referatul de aprobare nr. 3232/29.12.2022 al Primarului Orașului Sinaia, prin care solicita Consiliului Local al Orasului Sinaia adoptarea unei Hotarari pentru aprobarea  participarii la Programul  privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public  si a  Devizului General estimativ pentru proiectul:  „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI A GESTIONARII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA- ETAPA A 2 A.

– Raportul de specialitate nr. 3233/29.12.2022 întocmit de Serviciul Politici Publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Orașului Sinaia;

Având în vedere Ordinul nr. 3305/27.12.2022 si Ordinul 1947 din 13 iulie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”;

În temeiul art.44 din Legea Finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata în anul 2010;

În conformitate cu prevederile art 7, alin (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administratia publica, cu modificarile si completările ulterioare;

În temeiul  art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7) ,lit.n), art.139 alin (1), art.196, alin.(1), lit.a) din  Ordonanta de urgenta nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL  ORAȘULUI SINAIA,

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. – Se aprobă participarea la  Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public (aprobat prin Ordinul nr. 3.305 din 27.12.2022 și Ordinul 1.947 din 13 iulie 2022, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”).

Art. 2. – Se aprobă  documentația tehnico-economică (DALI) și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI PENTRU ILUMINATUL PUBLIC SINAIA – ETAPA A 2-A”, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Art. 3. – Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiție în cuantum de 3.178.686,84 lei cu TVA, din care cheltuieli eligibile în valoare de 3.000.000,00 lei cu TVA,  conform devizului     general estimativ,  anexa nr.1. la prezenta hotărâre.

Art. 4. – Se aprobă acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectului în cuantum de 178.686,84 lei cu TVA.

Art. 5. – Se împuterniceste dl. Vlad Oprea, Primarul orasului Sinaia sa semneze toate actele necesare pentru obtinerea finantarii, sa semneze contractul de finantare si toate inscrisurile necesare pentru obtinerea finantarii, implementarea proiectului si decontarea cheltuielilor aferente.

Art. 6. – Incepand cu data prezentei, Hotarârea Consiliului Local nr. 182/18.08.2022 îsi înceteaza valabilitatea.

Art. 7. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Investitii si Achizitii publice si  Serviciul Buget si Resurse Umane.

Art. 8. –  Prezenta hotărâre se comunica in termenul prevazut de lege: Instituției Prefectului – Judetul Prahova si se va aduce la cunostinta publica prin publicare pe pagina www.primaria-sinaia.ro.

Vezi HCL nr.277 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 30, 2022

Comments are closed.