Administrație Publică

Dispoziția nr.14 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința extraordinară de îndată din 18.01.2023

ianuarie 18, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Miercuri , 18.01.2023, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndata  care se va desfașura în format electronic, prin intermediul  platformei ZOOM,   cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia, pentru lunile ianuarie si februarie 2023 ;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții si activități de pregătire pe sectii organizate de Clubul Sportiv Carpati Sinaia pentru lunile ianuarie si februarie 2023 ;
  3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC. Sinaia Forever SRL de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu ”Toaleta automata pentru persoane cu dizabilitati”;
  4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC. Sinaia Forever SRL de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu ”Instalatie preumectare cu pompă si 2 bazine laterale”;
  5. Proiect de hotărâre privind înființarea punctului de lucru pentru SC. Transport Urban Sinaia SRL, in orașul Sinaia, Bd. Carol I nr. 26 B.
  6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Sinaia, a bunurilor/mijloacelor fixe – locuinte de necesitate si centrala termica, situate pe str. Walter Maracineanu (actual Kusadasi nr. 2 A), pentru scoaterea din functiune in vederea valorificarii si, dupa caz, casării/desfiintarii .

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 18, 2023

Comments are closed.