Administrație Publică

Hotărârea nr.1 din data de 18.01.2023

ianuarie 25, 2023

privind aprobarea calendarului de activitati/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile ianuarie-februarie  2023

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 144/11.01.2023 al Primarului Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 146/11.01.2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile:

  • Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonantei 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d) și alin.(7) lit. a), d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1.- Aprobă calendarul de activitati/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile ianuarie-februarie 2023, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

ART.2.- Totalul cheltuielilor se va achita în limita a 1/12 din bugetul anului 2022 până la data alocării bugetului anual. 

Art.3. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget si Centrul Cultural Carmen Sylva.

Vezi HCL nr.1 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 25, 2023

Comments are closed.