Administrație Publică

Hotărârea nr.2 din data de 18.01.2023

ianuarie 25, 2023

privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile ianuarie-februarie  2023

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 147/11.01.2023 al Primarului Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 149/11.01.2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile :

  • Legii 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, a2 alin.1), 2), și 5) si art.3 alin.(1), 2) și 3), art.6), art.9), art.10 alin 1) si 2) , art.12 alin.(2), art.21 pct.b) și art.22;
  • Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1);

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d) și alin.(7) lit.a), e) si f), art. 139 alin (3), lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile ianuarie-februarie  2023, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

ART. 2. Aprobă alocarea bugetară necesară organizării evenimentelor menționate în anexa  la prezenta hotărâre. Totalul cheltuielilor se va achita în limita a 1/12 din bugetul anului 2022 până la data alocării bugetului anual. 

Art. 3. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget si  Resurse Umane si Clubul Sportiv Carpati Sinaia.

Vezi HCL nr.2 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 25, 2023

Comments are closed.