Administrație Publică

Hotărârea nr.3 din data de 18.01.2023

ianuarie 25, 2023

Privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 încheiat între Orașul Sinaia și SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, cu TOALETĂ AUTOMATĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Consiliul Local oraș Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 156 / 11.01.2023 al Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr.161/13.01.2023, întocmit de Biroul Investiții și Achiziții prin care se propune includerea unei TOALETE AUTOMATĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, în Anexa cu bunuri de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 încheiat între Orașul Sinaia și SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia;Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În baza:

Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 și Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2010 prin care s-a aprobat înființarea SC Sinaia Forever SRL;

Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, către operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea în gestiune delegată, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărării Consiliului Local nr. 196/18.10.2018 prin care s-a aprobat completarea obiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art. 1. – Se aprobă completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 încheiat între Orașul Sinaia și SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, cu următorul echipament:

Nr. crt. Denumire UM Cantitate Valoare inventar Destinatie produs Termen predare – primire produs/ echipament
1. Toaleta automata pentru persoane cu dizabilitati racordata la utilitati buc. 1 257.125,00 lei SC Sinaia Forever SRL 20 zile lucratoare

Art. 2. – Predarea-primirea bunului se va face pe bază de proces verbal încheiat între părțile interesate. 

Art. 3. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze Actul adițional la Contractul nr. 20388 / 2010 de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia. 

Art. 4. – S.C Sinaia Forever S.R.L. va suporta toate cheltuielile de reparații și întreținere necesare bunei funcționări a bunului. 

Art. 5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Investiții și Achiziții, Direcția Poliția Locală și S.C Sinaia Forever S.R.L.

Vezi HCL nr.3 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 25, 2023

Comments are closed.