Administrație Publică

Hotărârea nr.6 din data de 18.01.2023

ianuarie 25, 2023

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia, a bunurilor/mijloacelor fixe – locuințe de necesitate și centrală termică, situate pe str. Walter Mărăcineanu (actual Kusadasi nr.2A),  pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării și, după caz,  casării/desființării.

Consiliul Local al Orașului Sinaia, Județul Prahova

Având în vedere:

Referatul de aprobare al dlui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 202/16.01.2023;

Raportul de specialitate al Direcției Poliției Locale – Comp. Monitorizare și Control cu nr. de înreg. 203/16.01.2023;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

-Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administativ teritoriale;

-Art. 285, lit.a) si art.287, lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ care prevede: “Exercitarea dreptului de proprietate publică, se realizează de către autoritățile deliberative ale administrației publice locale, pentru bunurile aparținând unităților administrativ teritoriale”.

În temeiul prevederilor  art. 129, alin.(2), lit.c) coroborat cu art. 139, alin.(1) și alin.(3) lit.g) si art.196, alin. (1), lit.a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, u modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia, a bunurilor/mijloacelor fixe – locuințe de necesitate și centrală termică, situate pe str. Walter Mărăcineanu (actual Kusadasi nr.2A),  pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării și, după caz,  casării/desființării.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă.

Art.3. Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată Direcției Poliției Locale, Serviciul Buget și Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă, de către  Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios-Administrativ si Administratie Publică.

Vezi HCL nr.6 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 25, 2023

Comments are closed.