Administrație Publică

Dispoziția nr.39 din data de 30.01.2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință ordinară din 06.02.2023

februarie 2, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Luni, 06 februarie 2023, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară  care se va desfășura în sala de sedințe a Consiliului Local Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din lunile noiembrie și decembrie 2022;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru SC. Sinaia Forever SRL;
 4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public ”Programul rabla local”;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea si aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia si al  serviciilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia;
 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului situat in Sinaia, Calea București nr. 47 A, D+P, având număr cadastral 25459-C1, către U.G;
 8. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – ridicare restricție de construire și schimbarea destinației teren(s=4000 mp) din zona locuinte si funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere si turism – ”LT” in zona institutii si servicii ”IS” si stabilire indicatori urbanistici pentru construire hotel /aparthotel (Sstud=7778 mp) Oras Sinaia, NC 25220 (tarla T 18, parcela Cc 131/11b), str. Calea Codrului (NC 24786) ;
 9. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local asupra terenului pădure în suprafață de 3256 mp. situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Șoimului nr. 34 tarla 1, parcela 131/10, 131/11a, nr. cad. 25369, CF nr. 25369;
 10. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local asupra imobilului monument istoric situat în Sinaia,str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI),nr. cad. 750-C1 și 750,CF nr. 25281,jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”,cod PH-II-m-B-16681;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL. nr. 258/19.12.2022 privind vânzarea prin licitație publica a terenului în suprafața de  30 mp. situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de selecție a administratorului SC. Sinaia Forever SRL;
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4(lista bunurilor de retur) la contractul nr. 2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului  de transport pe cablu în orașul Sinaia,către SC. Transport Urban SRL;
 14. Proiect de hotărâre privind necesitatea angajării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în dosarul civil nr. 21/105/2023 aflat pe rolul Tribunalului Prahova – Sectia I Civila, pentru Spitalul orașenesc Sinaia;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria orașului Sinaia, Consiliul Local Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Sinaia;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Spitalului Orașenesc Sinaia
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile martie – decembrie 2023;
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexei 1 la HCL. nr.2/18.01.2023 referitoare la calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile martie – decembrie 2023;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență – 2023;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale pe anul 2023;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local, pentru anul 2023 pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 23. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai Primăriei orașului Sinaia.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunoștintă publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: februarie 2, 2023

Comments are closed.