Administrație Publică

Anunț concurs – Inspector de specialitate gradul I – 2 posturi

februarie 6, 2023

Primăria orașului Sinaia organizează concurs

în vederea  încadrării pe perioadă determinată în condițiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată , cu modificările și completările ulterioare, pe  următoarele posturi  de natură contractuală  înființate  pe perioada de  implementare a proiectelor finanțate  din fonduri  externe nerambursabile  la nivelul Primăriei Sinaia  – Serviciul Politici Publice, astfel :

 

–          Inspector de specialitate gradul  I  – 

 2 posturi

 

Informații privind desfășurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data susținere proba scrisă: 27.02.2023 – ora 11

Data susținere proba interviu:  02.03.2023

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere:

06.02.2023 –  17.02.2023

Locul desfășurării concursului: sediul Primăriei orașului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– implementarea proiectelor  finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru care Primăria Sinaia  are încheie contracte;

– proiectează, dezvoltă, implementează, întreţine în funcţiune soluţii IT&C ce includ reţele de calculatoar.

2.Responsabilități:

·         execută sarcini specifice activitătilor de proiect încredințate de șeful de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta ;

·         în funcție de angajamentele instituției și conform repartizării șefului  participă  la implementarea mai multor proiecte. În această calitate va participa conform prevederilor proiectelor respective și se va subordona, pe durata acestora, managerilor de proiect;

·         proiectează, dezvoltă, implementează, întreţine în funcţiune soluţii IT&C ce includ reţele de calculatoar. Soluţiile IT&C special proiectate sau adaptate vor avea la bază lucrul în reţea şi/ sau accesul la Internet: pune cele mai convenabile soluţii la dispoziţia angajaţilor şi a conducerii instituției, în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate şi de rezultatele aşteptate;

·         identifică şi încorporează modificările şi/sau configurările ce pot fi aduse componentelor hardware şi software ale reţelei: supraveghează/ monitorizează funcţionarea echipamentelor de comunicaţii cu scopul de a păstra mediul de operare al reţelei în limita parametrilor normali de funcţionare;

·         stabileşte soluţii, proceduri, tehnici, recomandări de bună practică pentru menţinerea bunei funcţionări şi a corectei utilizări a calculatoarelor, echipamentelor de conectare la reţea şi a celor destinate comunicaţiilor;

·         diagnostichează, identifică şi soluţionează incidentele apărute în funcţionarea reţelei în general, a echipamentelor de legătură şi a celor de comunicaţii;

·         colaborează cu toate compartimentele funcţionale ale instituţiei oferind asistenţă în folosirea tehnologiilor informaţiei în activitatea curentă; este la curent cu solicitările şi necesităţile reale de acces la resursele reţelei locale, la resurse aflate în alte reţele, inclusiv în reţeaua globală Internet;

·         organizează sesiuni de instruire a utilizatorilor, corespunzător noilor soluţii tehnologice implementate, sau care urmează a fi implementate;

3. Abilități, calități și aptitudini necesare candidatului ideal :

– capacitate de concentrare, analiză și sinteză

-capacitate de previziune a evenimentelor

-abilități de comunicare interpersonală

-adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criză

-capacitatea de a redacta rapoarte clare și corecte

-echilibru emoțional, constanță în atitudini

-competențe de lucru în echipă

-spirit creativ și inovativ

-competențe dovedite de calculator : microsoft – office ; 

4.Condiții specifice de participare la concurs/examen (vă rugăm să solicitați informații suplimentare pentru postul vizat):

-studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime în specialitatea studiilor  –  fără vechime

5.Cum să aplici :

– Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei orașului Sinaia în perioada  06 februarie 2023  – 17 februarie 2023   și  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european;

4)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

5)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

6)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

7)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

8)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

9)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

10)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

9) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

10) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit  cu o declarație pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor , are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

6.Opțional:

·         alte documente relevante din care să rezulte participarea ca specialist în cadrul unor proiecte/programe;

·         alte diplome/certificate obținute în urma absolvirii unor cursuri  de specialitate .

 

Relații suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs:

La sediul Primăriei orașului Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509;

e-mail: isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

·         Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ, partea a VI-a titlul  III.

·         Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

·         Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

·         Constitutia Romaniei , republicată – titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul III Autoritățile publice cap.V. sect.2 art.120-123 ; ;

·         Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare – cap.I – principii și definiții, cap.II – dispoziții speciale ;

·         Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare – cap.II egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, cap.III egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare ;

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 6, 2023

Comments are closed.