Administrație Publică

Hotărârea nr.10 din data de 06.02.2023

februarie 9, 2023

Privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public “Programul rabla local “

Având în vedere:   

          Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia nr.81/06.01.2023;

Ținând seama de:

Raportul de specialitate nr.82/06.01.2023, întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Orașului Sinaia;

În conformitate cu:

            Ordinul nr.2261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate;

Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

Art.129 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.g și alin.7 lit.i, art.139, alin.3 și art.196 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

    Art.1  Se aprobă instituirea Programului multianual de interes public “Programul local rabla “, în vederea creșterii calității vieții în orașul Sinaia, prin eliminarea autoturismelor cu grad ridicat de poluare în trafic.

   Art.2 Se aprobă Regulamentul Programului de interes public “ Programul local rabla “ anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.

   Art.3 Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei, încadrându-se în bugetul aprobat, cu respectarea  regulii “primul venit – primul servit“.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la indeplinire Serviciul Buget și  Biroul taxe si impozite.

Vezi HCL nr.10 în format pdf AICI

Vezi regulament program “Rabla local” AICI

Vezi cerere tip program “Rabla local” format pdf AICI

Last modified: februarie 9, 2023

Comments are closed.