Administrație Publică

Hotărârea nr.7 din data de 06.02.2023

februarie 9, 2023

Privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuiel pe anul 2023, pentru SC Sinaia Forever  SRL

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.288/30.01.2023, întocmit de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr.289/30.02.2023 întocmit de către  Serviciul Buget și Resurse Umane ;

– Nota de fundamentare  întocmită de Administratorul SC Sinaia Forever SRL privind  bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 ;

– Avizul comisiei de specialitate  Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile :

– Ordonanței Guvernului nr.26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinului Ministrului de Finanțe nr.3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului  și structurii bugetului  de venituri și cheltuieli, precum și anexele de fundamentare a acestuia;

– Legii nr.31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata,cu modificările şi completările  ulterioare ;

– Legii nr.368/2022 privind bugetul de  stat pe anul 2023;

În temeiul  art.129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.b), art.139, alin.(3) lit.b) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E : 

       ART.1. – Aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Sinaia Forever  SRL pe anul  2023 și Programul de investiții, dotări și surse de finanțare, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

       ART.2. –  SC Sinaia Forever SRL, prin reprezentanţii săi legali, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Vezi HCL nr.7 în format pdf AICI

Last modified: februarie 9, 2023

Comments are closed.