Administrație Publică

Hotărârea nr.8 din data de 06.02.2023

februarie 9, 2023

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Având în vedere referatul de aprobare nr.219 din 04.01.2023 întocmit de iniţiatorul Proiectului de hotărâre şi  raportul de specialitate nr.220 din 04.01.2023 prin care Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În baza Legii nr.368 a bugetului de stat pe anul 2023;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006  privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere prevederile art.7 alin.(13) din Legea 52/2003, privind transparența decizionlă în  administrația publică;

În temeiul Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, art 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3), lit. a) si art.196 alin.(1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al orașului Sinaia, pe anul 2023, conform anexelor 1, 2 si 3, astfel :

  1.   TOTAL VENITURI :                                               125.210.000 lei         
  2.    TOTAL CHELTUIELI :                                         139.078.000 lei

ART.2. – Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finanțate integral sau parțial din bugetul local, conform anexelor 4 si 5.

ART.3. – Aprobă utilizarea excedentului bugetului local, in suma de 13.868.000 lei, înregistrat la 31.12.2022, pentru finanțarea unor obiective de investiții  conform anexei nr.6.

ART.4. – Aprobă bugetul creditelor interne conform  anexei nr.7.

ART.5. – Lucrarile de reparații curente, investiții si achiziții de bunuri si servicii la activitatea “Invățământ”, “Sănătate”, ”Cultură, Recreere, Religie” se vor realiza si achita de catre Primaria orașului Sinaia de la capitolul 65.02 , 66.02 si 67.02.

ART.6 –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de catre Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.8 în format pdf AICI

Last modified: februarie 9, 2023

Comments are closed.