Administrație Publică

Hotărârea nr.9 din data de 06.02.2023

februarie 9, 2023

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sinaia nr.277/27.01.2023 și Raportul de specialitate nr.278/27.01.2023, întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul Primăriei Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia;

În conformitate cu:

Art.491, alin.(1), (11) și (2) din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare, prin care sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor;

În temeiul art.129, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.c), art.139, alin.(3), lit.c) si  art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –   Pentru anul fiscal 2024, impozitele și taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice, se indexează cu 13,8%, față de impozitele și taxele locale datorate de catre contribuabili, persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 2023, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sinaia nr.272/23.12.2022.

Art.2. –  Prin excepție de la prevederile art.1, sumele prevăzute în tabelul de la art.470 alin.(5)  și (6) din Codul fiscal (Legea nr.227/2015), cu modificările și completările ulterioare, se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Art.3. – Prevederile prezentei hotarâri vor fi duse la îndeplinire de către  Biroul taxe si impozite.

Vezi HCL nr.9 în format pdf AICI

Last modified: februarie 9, 2023

Comments are closed.