Administrație Publică

Anunț licitație vânzare teren, str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2, termen 1

februarie 14, 2023

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Orașul Sinaia cu sediul în Sinaia, cod poștal 106100, Bd. Carol I, nr. 47, județul Prahova, cod fiscal 2844103, telefon 0244/311788, int. 113 si 114, fax: 0244 314 509, e-mail: contact@primaria-sinaia.ro, e-mail persoana de contact: ilie.voicu@primaria-sinaia.ro

2.Informații generale privind obiectul vânzării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Licitație publică pentru vânzare teren în suprafață de 30 mp, proprietate privată a Orașului Sinaia, situat în intravilanul  Orașului Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2.

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, și conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 258/19.12.2022 și 16/06.02.2023.

3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

La cerere, de la sediul autorității contractante, Serviciul Urbanism și Cadastru.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

Se poate obține de la Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul autorității contractante, Bd. Carol I nr. 47, județul Prahova.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:

Dacă se ridică de la sediul instituției: 300 lei / exemplar, ce se achită la casieria autorității contractante.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 06.03.2023, ora 10.00.

4.Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 14.03.2023, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Orașul Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, parter, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

5.Data și locul la care se va desfășură ședință publică de deschidere a ofertelor:

14.03.2023, ora 12.00, Orașul Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, județul Prahova, sala 1, etaj 1.

6.Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str. Văleni nr. 44, telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 13.02.2023.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.