Administrație Publică

Hotărârea nr.11 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind modificarea și aprobarea statului de funcții al  aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia  și a serviciilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia

Consiliul Local al orașului Sinaia , județul Prahova :

Având în vedere referatul de aprobare al  Primarului orașului Sinaia nr.  151  /12.01.2023, precum și raportul de specialitate nr. 153  /12.01.2023 întocmit de Serviciul de Buget și Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile  art.409  alin.(1), alin.(3) litera b) din  Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul  art.129 alin.(2) litera a) coroborat cu alin.(3) litera c), art.139 alin.(1), art.140  alin.(1) și art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se aprobă transformarea funcției publice de execuție vacante de  referent de specialitate clasa II grad profesional principal  din cadrul Compartimentului Autorizare al Direcției Poliției Locale, în funcția publică de execuție de inspector clasa I grad  profesional superior , în cadrul aceluiași compartiment/direcție.

Art.2. – Se aprobă modificarea ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia și al serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului prin serviciile de specialitate.

Vezi HCL nr.11 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.