Administrație Publică

Hotărârea nr.14 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 3256 mp, situat în intravilanul orașului Sinaia, Str. Șoimului nr. 34, tarla 18, parcela 131/10, 131/11a, nr. cad. 25369, CF nr. 25369

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 170 din 13.01.2023 al d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, prin care propune neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 3256 mp, situat în intravilanul orașului Sinaia, Str. Șoimului nr. 34, tarla 18, parcela 131/10, 131/11a, nr. cad. 25369, CF nr. 25369;

– Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 171 /13.01.2023;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Văzând înștiințarea nr. 763 /28.12.2022 a Biroului Individual Notarial Onea Lucia, înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 364/05.01.2023, prin care solicită exercitarea dreptului de  preemțiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 3256 mp, situat în intravilanul orașului Sinaia, Str. Șoimului nr. 34, tarla 18, parcela 131/10, 131/11a, nr. cad. 25369, CF nr. 25369, teren care se învecinează cu proprietatea orașului Sinaia;

 În conformitate cu prevederile :

  • 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;
  • 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. f) coroborat cu art. 139 alin.(2) și art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu își exercită dreptul de preemțiune asupra terenului pădure în suprafața de 3256 mp, situat în intravilanul orașului Sinaia, Str. Șoimului nr. 34, tarla 18, parcela 131/10, 131/11a, nr. cad. 25369, CF nr. 25369, la prețul total de 1.876.800 euro (600 euro/mp);

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.14 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.