Administrație Publică

Hotărârea nr.16 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind modificarea art. 5 din HCL 258/19.12.2022 privind vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafață de 30 mp, situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2

                   Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 195 / 16.01.2023  întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali, prin care propun modificarea art. 5 din HCL 258/19.12.2022 privind vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafață de 30 mp, situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 196 / 16.01.2023;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu  prevederile art. 363 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin. (2) și 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aproba modificarea art. 5 din HCL 258/19.12.2022 privind vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafață de 30 mp, situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2, care va avea următorul conținut:

  ART.5. Prețul de pornire a licitației este de 55 euro/mp, la care se adaugă TVA.”

ART.2. Restul articolelor din HCL 258/19.12.2022 rămân neschimbate;

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.16 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.