Administrație Publică

Hotărârea nr.17 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind completarea actului constitutiv al SC SINAIA FOREVER SRL prin introducerea procedurii de selecție a administratorului  societății

Văzând :

– Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad OPREA nr.  322/30.01.2023;

– Raportul de specialitate nr. 323/ 30.01.2023;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Având în vedere :

  • 131 / 28.07.2010 privind înființarea SC Sinaia Forever SRL;
  • 266/19 decembrie 2022 privind completarea actului constitutiv al SC Sinaia Forever SRL prin introducerea criteriilor de selecție a administratorului societății;
  • Actul constitutiv actualizat al SC Sinaia Forever SRL nr 15998/23.06.2020;

În conformitate cu  art.  60 alin.(2) din OUG. 109/2011 privind guvernanta  corporativa a întrepinderilor publice;

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.a) și d), art. 139 alin (1)   și art. 196 alin.(1), lit. a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă completarea actului constitutiv al SC SINAIA FOREVER  SRL, prin introducerea procedurii de selecție a administratorului societății, conform anexei 1.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanții SC Sinaia Forever SRL și persoanele numite prin dispoziția Primarului orașului Sinaia.

ART.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică către SC SINAIA FOREVER SRL.

Vezi HCL nr.17 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.