Administrație Publică

Hotărârea nr.19 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind necesitatea angajării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare  în dosarul civil nr. 21/105/2023 aflat pe  rolul Tribunalului Prahova-Secția I Civila, pentru Spitalul Orășenesc Sinaia

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.215/17.01.2023;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.216/17.01.2023;

– Avizul comisiei de specialitate ;

În conformitate cu prevederile :

– art. 109, alin. 2) și 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificările și competările ulterioare;

– art.29, alin.(1), lit.d) și alin.(3), lit.b) și lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

– art. I alin.(1) și alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (1) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, de către Spitalul Orășenesc Sinaia, privind necesitatea angajării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare  în dosarul civil nr. 21/105/2023 aflat pe  rolul Tribunalului Prahova-Secția I Civilă, pentru Spitalul Orășenesc Sinaia, în numele și pe cheltuiala acestuia, în toate fazele procesuale ale dosarului nr.21/105/2023, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, având ca obiect : contestație decizie de concediere, reclamanta fiind Dr. CORNEA CATALINA IOANA, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta, până la soluționarea definitivă a litigiului.

Art. 2. – Se mandatează Managerul Spitalului Orășenesc Sinaia  să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. – Hotărârea va fi comunicată Spitalului Orășenesc Sinaia și instituțiilor interesate.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  către Managerul Spitalului Orășenesc Sinaia prin personalul din subordine.

Vezi HCL nr.19 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.