Administrație Publică

Hotărârea nr.21 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind  aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Sinaia

Având în vedere :

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia înregistrat sub nr. 312/31.01.2023 ;

-Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr. 314/31.01.2023 ;

-Adresa nr. 1454/17.01.2023 a Spitalului Orășenesc Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

– OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

În temeiul, art. 129 alin (1), (2) lit. a) și d), alin.(3) lit.c), alin. (7) lit.c), art.139 și art. 196 alin.(1) lit a) din OUG 57 OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                      CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă structura organizatorică a Spitalului Orășenesc Sinaia conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. – Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. – Hotărârea va fi comunicată departamentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Spitalul Orășenesc Sinaia .

Vezi HCL nr.21 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.