Administrație Publică

Hotărârea nr.22 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind  aprobarea organigramei Spitalului Orășenesc Sinaia

Având în vedere :

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia înregistrat sub nr. 317/31.01.2023 ;

-Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr. 319/31.01.2023 ;

– Adresa nr. 1454/17.01.2023 a Spitalului Orășenesc Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

  • Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
  • OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

În temeiul art. 129 alin (1), (2) lit. a) și d), alin.(3) lit.c), alin. (7) lit.c), art.139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit a) din OUG 57 OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă organigrama Spitalului Orășenesc Sinaia, conform Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. – Hotărârea va fi comunicată departamentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Spitalul Orășenesc Sinaia.

Vezi HCL nr.22 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.