Administrație Publică

Hotărârea nr.23 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind aprobarea calendarului de activitati/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile martie-decembrie 2023

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 308/30.01.2023 al Primarului Orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 309/30.01.2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile:

  • Ordonanței de Urgență nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

În temeiul art.129, alin.(2), lit.d) și alin. (7) lit.a), d) și e), art. 139 alin (3) lit a) și art. 196 alin (1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă calendarul de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile martie – decembrie 2023 și bugetele aferente organizării acestuia  conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Centrul Cultural Carmen Sylva.

Vezi HCL nr.23 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.