Administrație Publică

Hotărârea nr.24 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind modificarea și completarea anexei 1 la  HCL. nr. 2/18.01.2023 referitoare la  calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile martie-decembrie 2023

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 315/31.01.2023 al Primarului Orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 316/31.01.2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile:

  • Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, art.2 alin (1), (2) și (5) și art. 3 alin (1), (2) și (3), art.6), art. 9), art 10) alin (1) si (2), art.12 alin (2), art.21 pct.b) și art.22;
  • Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare art.5, alin (3), art.40 alin (1);

În temeiul art.129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit.a), e) și f), art.139 alin (3), lit.a) și art 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă completarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 2/18.01.2023 privind calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile martie-decembrie 2023 și bugetele aferente pentru organizarea acestora,  conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. –  Se modifica anexa 1 la  Hotărârea Consiliului Local nr. 2/18.01.2023, lista de  evenimente și bugete pentru luna februarie,  conform Anexei 1 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. – Evenimentele menționate în anexa 1 se vor organiza în limita bugetului aprobat pe anul 2023 și a veniturilor înregistrate din donații și sponsorizări.

Art.4. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Clubul Sportiv Carpați Sinaia.

Vezi HCL nr.24 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.