Administrație Publică

Hotărârea nr.25 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență – 2023

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 198/16.01.2023 al Primarului orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 211 din 16.01.2023, întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, privind „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2023”;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu art. 25 lit. b) din Legea nr. 481 / 2004 privind Protecția Civilă;

În baza art. 24 lit. d) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență actualizată și modificată în 2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1)4 coroborat cu art.139 alin (1) și art. 196 lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență – 2023” , conform Anexelor nr. 1, 1/a, 1/b.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, Direcția Poliția Locală Sinaia, SC Sinaia Forever SRL, SC Transport Urban SRL.

ART.3. – Prezenta hotărâre va fi afișată și adusă la cunoștință/comunicată public pe pagina de internet a instituției de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.25 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.