Administrație Publică

Hotărârea nr.26 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, pe anul 2023

Examinând:

  • Referatul nr. 191 /16.01.2023 pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Sinaia, pentru anul 2023;
  • Raportul de specialitate al Compartimentului Servicii Sociale și Monitorizare Asistenți Personali nr.192 / 16.01.2023;
  • Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin HCL nr.104/09.06.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orașului Sinaia, pentru perioada 2022-2027;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile :

  • 112, alin.(3), lit.b) și art.115, alin.(1), lit.a) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • 3, alin.(2), litera b), Anexa 2 din H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor–cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

În temeiul  art.129 alin.(1), alin. (2) litera d) și alin. (7) litera b), coroborat cu art. 139 alin.(1) și  art.196, alin. (1), litera a), din OUG. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –  Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Sinaia, pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de compartimentele de specialitate ale Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Sinaia.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: Direcției de Asistență Socială, Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia,  DGASPC din cadrul Consiliului Județean Prahova și se aduce la cunostință prin afișare la sediul primăriei.

Vezi HCL nr.26 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.