Administrație Publică

Hotărârea nr.27 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, pentru anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Referatul de aprobare a planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, nr. 165 /13.01.2022;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Compartimentului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Sinaia, nr. 166 / 13.01.2023;

Văzând  avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art. 6, alin.(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 28 din Normele de aplicare a Legii nr.416/2001;

În temeiul art.129 alin.(1), alin. (2) litera d) și alin. (7) litera b), coroborat cu art. 139 alin.(1) și  art.196, alin. (1), litera a), din OUG. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor de ajutor social, prevăzut în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Sinaia Primarul Orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.

Vezi HCL nr.27 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.