Administrație Publică

Hotărârea nr.29 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind completarea anexei 1 din HCL nr. 76 din 21.04.2022

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 361 / 03.02.2023  întocmit de Vlad Oprea – Primar, prin care propune completarea anexei 1 din HCL nr. 76 din 21.04.2022;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 362 / 03.02.2023;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu  prevederile  art. 293 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă completarea anexei 1 din HCL. nr. 76 din 21.04.2022, cu anexa 1 din prezenta hotărâre.

ART.2. Restul articolelor din HCL 76 din 21.04.2022 rămân neschimbate.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.29 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.