Administrație Publică

Hotărârea nr.30 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind modificarea art. 1 și completarea anexei 1 din HCL nr. 77 din 21.04.2022

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 354/02.02.2023  întocmit de Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, prin care propune modificarea art. 1 și completarea anexei 1 din HCL. nr. 77 din 21.04.2022;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 355 / 02.02.2023;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu  prevederile  art. 293 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.I. – Aprobă modificarea art. 1 din HCL. nr. 77 din 21.04.2022, care va avea următorul conținut:

ART.1. – Aprobă trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul public al statului a terenurilor  în suprafață totală de 4323 mp, conform pozițiilor 3 și 4 din tabelul din anexa 1 și planului de situație din anexa 2, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România, pentru realizarea obiectivului de investiție de utilitate publică și interes național “Amenajare pasaj rutier la intersecția DN1 cu bulevardul Republicii (Sinaia Sud)”, cu condiția ca investiția să se realizeze în termen de 2 ani de la data prezentei hotărâri, cu posibilitate de prelungire în condițiile legii.

ART.II. – Aprobă completarea anexei 1 din HCL. nr. 77 din 21.04.2022, cu anexa 1 din prezenta hotărâre.

ART.III. Restul articolelor din HCL 77 din 21.04.2022 rămân neschimbate.

ART.IV. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.30 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.