Administrație Publică

Hotărârea nr.31 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.356/03.02.2023;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.357/03.02.2023;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile :

– art. 109, alin. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare;

– art.29, alin.(1), lit.d) și alin.(3), lit.b) și lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

– art. I alin.(1) și alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică  în toate fazele procesuale fond și superioare, până la soluționarea definitiva a litigiului ce formează dosarul nr.121/310/2023, aflat pe rolul Judecătoriei Sinaia, având ca obiect : plângere contravenționala-anulare proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr.2/11.01.2023, reclamanta fiind Firma   CRIS WHITE CLEANING SERVICES S.R.L., cu sediul în Sinaia, B-dul. Republicii nr.29,corp A, construcția C2 et.1, județul Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova  sub nr. J29/2197/30.08.2017, Cod Unic de înregistrare 38156873, precum și în dosarele ce pot deriva din acestea, până la soluționarea definitivă a litigiului.

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Departamentul  Juridic- Contencios Administrativ și Administrație Publică și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.31 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.