Administrație Publică

Hotărârea nr.32 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 încheiat între Orașul Sinaia și S.C Sinaia Forever S.R.L, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, cu AUTOMĂTURĂTOARE MULTIFUNCȚIONALĂ TROTUARE, CU ACCESORII PENTRU ÎNTREȚINERE PE TIMP DE VARĂ ȘI IARNĂ

Consiliul Local oraș Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 368 / 06.02.2023 al Primarului orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr. 370/06.02.2023 întocmit de Biroul Investiții și Achiziții prin care se propune includerea unei AUTOMĂTURĂTOARE MULTIFUNCȚIONALĂ TROTUARE, CU ACCESORII PENTRU ÎNTREȚINERE PE TIMP DE VARĂ ȘI IARNĂ, în Anexa cu bunuri de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 încheiat între Orașul Sinaia și S.C Sinaia Forever S.R.L, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza:

  • Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 și Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2010 prin care s-a aprobat înființarea SC Sinaia Forever SRL;
  • Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, către operatorul S.C Sinaia Forever S.R.L, prin atribuirea în gestiune delegată, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârii Consiliului Local nr. 196/18.10.2018 prin care s-a aprobat completarea obiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 încheiat între Orașul Sinaia și S.C Sinaia Forever S.R.L, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, cu următoarele:

Nr. crt. Denumire UM Cantitate Valoare inventar Destinație produs Termen predare – primire produs/ echipament
1. Automăturătoare multifuncțională trotuare, cu accesorii opționale pentru întreținere pe timp de vară

și iarna, compusa din:

buc. 1 499.900 lei SC Sinaia Forever SRL 20 zile lucratoare
1.1 Automăturătoare

multifuncțională trotuare

buc. 1 377.500 lei SC Sinaia Forever SRL 20 zile lucrătoare
1.2 Accesoriu (Plug zăpada în V) buc 1 26.900 lei SC Sinaia Forever SRL 20 zile lucrătoare
1.3 Accesoriu (Sărărița spate) buc 1 47.900 lei SC Sinaia Forever SRL 20 zile lucrătoare
1.4 Accesoriu (Dispozitiv frontal tuns gazon cu aspirare direct în bena) buc 1 47.600 lei SC Sinaia Forever SRL 20 zile lucrătoare

Art. 2. – Predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces verbal încheiat între părțile interesate.

Art. 3. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze Actul adițional la Contractul nr. 20388 / 2010 de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia.

Art. 4. – S.C Sinaia Forever S.R.L. va suporta toate cheltuielile de reparații și întreținere necesare bunei funcționări a echipamentelor.

Art. 5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Investiții și Achiziții, Direcția Poliția Locală și S.C Sinaia Forever S.R.L.

Vezi HCL nr.32 în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2023

Comments are closed.