Administrație Publică

Dispoziția nr.51 din data de 16.02.2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată din 17.02.2023

februarie 16, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Vineri, 17.02.2023, ora 12,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată  care se va desfașura în format electronic, prin intermediul  platformei ZOOM,   cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de obținere a autorizației de construire și începere a lucrărilor din contractul de concesiune nr. 24159/19.08.2021 și actele adiționale  nr.1/14268/17.05.2022 și nr. 2/22188/17.08.2022, pentru terenul în suprafață de 9258 mp. situat în Sinaia, Calea Brașovului nr.50
  2. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Voda nr. 5, ap.1, demisol, înscris în Lista Monumentelor Istorice , sub denumirea ”Casa Viorica Kogălniceanu”.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunoștința publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2023

Comments are closed.