Administrație Publică

Hotărârea nr.34 din data de 17.02.2023

februarie 20, 2023

Privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 1, demisol, nr. cad. 21620-C1-U2, CF nr. 21620-C1-U2 Sinaia , jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. inreg. intern: 397 / 08.02.2023 a d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 1, demisol, nr. cad. 21620-C1-U2, CF nr. 21620-C1-U2 Sinaia , jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667.

– Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. inreg. intern: 398/ 08.02.2023;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Văzând cererea nr. 3096/06.02.2023 a d-nei Huțu Carmen Nicoleta, prin care solicită exercitarea dreptul de  preemțiune  pentru  imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 1, demisol, nr. cad. 21620-C1-U2, CF nr. 21620-C1-U2 Sinaia , jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667;

Având în vedere adresa nr. 185/31.01.2023 a Ministerului Culturii – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova,  prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autoritățile publice locale, pentru  imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 1, demisol, nr. cad. 21620-C1-U2, CF nr. 21620-C1-U2 Sinaia , jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667;

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (4) și (8) si  art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit.b) si alin. (4) lit.f),  coroborat cu art.139 alin.(2) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu își exercită dreptul de preemțiune pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 1, demisol, nr. cad. 21620-C1-U2, CF nr. 21620-C1-U2 Sinaia, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667, la prețul de 69000 euro;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.34 în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2023

Comments are closed.