Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 19.12.2022

februarie 20, 2023

Încheiat astăzi 19 decembrie 2022, orele 16,00 în ședinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 316/16.12.2022, care s-a desfăşurat în sala de sedinte a Consiliului local al orasului Sinaia din Bdul. Carol I nr. 47

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al orașului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi în sală 14 consilieri, și online 3 consilieri (d-ra cons. Hogea Anca, dl. Cons. Milos Calin si dl. Cons. Birau Octavian) care din motive de sănătate nu au putut sa participe fizic.

Prezența consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi, au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă din partea executivului : dl. primar Vlad Oprea, dna.Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administratorul public al orasului Sinaia, dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget și Resurse Umane,  dna. Gherasim Mihaiela, șef Serviciu Urbanism, dna. Avrămescu Irina, șef Serviciu Politici Publice,  dna. Boteanu Marilena, inspector Birou Patrimoniu si Protecție Civila, dna. Banu Alina, inspector Birou Patrimoniu si Protecție Civila, dna. Șuțu Laura, director Direcția Poliția Locala,   dl. Dumitrache Daniel, inspector Politici Publice și Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Participa la sedintă un numar de 2 cetățeni.

Dl. primar Vlad Oprea  deschide lucrările ședinței si îl invita pe dl. Cons. Remus David să preia lucrările ședinței de astăzi.

Dl. cons. Remus David  arată că pe proiectul ordinii de zi a ședintei de astăzi, sunt înscrise  14 proiecte de hotărâri  la care se mai adaugă 2 puncte de pe ordinea de zi suplimentară .

Dl. Cons. Milos Călin  propune să se introducă pct. Diverse.

Președintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu ordinea de zi suplimentară, plus pct. diverse,  care se aprobă în unanimitate în forma prezentată.

Înainte de a începe ședința, dl. Primar  aduce la cunostinta celor prezenti că  s-a reusit sa se  ia terenul de 1 ha de la gondola pentru realizarea parcării. S-a adoptat Hotărâre de Guvern și  urmează să se încheie protocolul de predare – primire între orașul Sinaia  și Ministerul Dezvoltării – Romsilva.

Se trece la pct. 1.  din ordinea de zi –  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, initiat de dl. Primar Vlad Oprea.

Întrucât nu sunt întrebări legate de rectificarea de buget, președintele de ședintă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 2 – Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor, nr.9, bl.9A, et.1, ap.8 către d-na Arvatu Elena-Mihaela, initiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședintă întreabă dacă sunt observații pe marginea acestui proiect.

Deoarece nu sunt intervenții, supus la vot, proiectul de hotărâre sus menționat se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Se trece la pct. 3 –  Proiect de hotărâre privind modificarea limitelor, fără modificarea suprafeței, conform planului de amplasament și delimitare din anexa 1, pentru terenul în suprafață de 200 mp, situat în Sinaia, Calea București FN, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință arată că este vorba de 200 mp. care s-au suprapus peste terenul celor de la CFR, și se modifică doar forma nu și suprafața.

Supus la vot, proiectul de hotărâre sus menționat se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 4 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 30 mp situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu, nr.5A, lot.2, inițiat de  David Remus, Popa Gheorghe, Marcoci C-tin., Arieșan Aurora și Călin Milos, consilieri locali.

Președintele de ședință  îi invită pe membrii Consiliului să facă propuneri pentru prețul de pornire a licitației.

Dl. Primar precizează că prețul de evaluare este de 25 euro/mp.

Dl. Cons. Pavel Georgini propune ca prețul de pornire sa fie de 30 euro/mp.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adopta în unanimitate cu prețul de pornire a licitației de 30 euro/mp.la care se adaugă TVA.

Se trece la pct. 5 –  Proiect de hotărâre privind cesionarea  contractului de  concesiune nr. 2460/30.06.1993 și actului adițional  anexa la HCL. Sinaia nr. 73/1997 și  actelor adiționale nr. 8445/25.06.2004, nr. 7758/03.05.2006, ce au ca obiect de concesiune asupra terenului  în suprafață de 100 mp situat în Sinaia, Calea Prahovei, nr.26, lot A, initiat de David Remus, Popa Gheorghe, Marcoci C-tin., Arieșan Aurora și Călin Milos, consilieri locali.

Președintele de ședință arată că a cumpărat cineva o proprietate și acum se cesionează terenul care este proprietatea Primăriei. Supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiatori.

Urmează pct. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei evenimentelor Orașului Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2023, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  sesizează că pe ordinea de zi este trecut proiectul  dar nu l-a primit în timp real ca sa-l studieze.

Dl. Primar  arată că, față de evenimentele vechi, s-au mai introdus câteva evenimente noi.

Președintele de ședință  dă cuvântul dlui Marian-Valerie Panait, administratorul public al orașului Sinaia ca sa prezinte noile evenimente.

Dl. Marian-Valerie Panait  precizează ca în anul 2023 se va  folosi zona de picnic – Picnic la Sinaia și  a introdus doua evenimente de animație în cartiere. De asemenea,  a introdus o idee veche de ”Sinaia pietonală”  care nu a fost pusă în  practică, este vorba de  ideea de ”centru fără mașini” care se va desfășura  pe perioada de  weekend.

Dl. Cons. Milos Calin  întreabă  cum se face aprovizionarea pentru unitațile din zonă.

Dl. Primar  menționează că,  aprovizionarea  se face normal, iar ”Sinaia pietonală” va fi   de la sensul giratoriu de la posta,  la sensul giratoriu de la Casino,  exact cum a mai fost și altădată în weekend. Pentru  operatorii economici, exista accese secundare.

Dl. Cons. Pavel Georgini  întreabă  de ce nu se face  acest eveniment de  la Internațional.

Dl. Primar consideră că,  este complicat, deoarece  mașinile vor circula pe toate străzile și  vor fi deranjați localnicii. Se va merge pe acest tronson, după care se va vedea dacă poate fi sau nu extins.

Dl. Marian-Valerie Panait   intervine din nou precizând ca s-a mai adăugat un eveniment pentru anul 2023 de tipul celor de iarnă, dar pe vară, sus pe domeniul montan, de genul  Summer Mountain Sinaia.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Se trece la pct. 7 –  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea organizării evenimentului ”Premiere de către Casa Regala a României a unui grup de elevi merituoși din Sinaia, inițiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar arata că a primit o invitație de la Casa Regala ca  să meargă  la Săvârșin cu un grup de 20 elevi merituoși. 2 dintre elevi vor fi premiați de Familia Regala. Se va pleca pe data de 22 decembrie 2022, cu un autocar sponsorizat. Vor merge la Săvârșin pe lângă elevi,si profesori, si parinți.

Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Urmează pct. 8 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri, care se înaintează Consiliului Local spre aprobare, inițiat  de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  întreaba de ce este necesar acest Regulament ?

Dl. Primar precizează că este acelasi regulament care a mai fost pe ordinea de zi dar, a fost retras si la care  s-au făcut mici modificari de formă nu de fond; există legea privind   transparența decizionala și Codul administrativ care prevăd obligația acestui  regulament.

Dă cuvântul dnei secretar general Beatrice Rădulescu  ca să susțină acest proiect.

Dna. Beatrice Rădulescu secretar general menționează că este o obligație a Consiliului local Sinaia să aiba un regulament privind circulația proiectelor de hotărâri, nu este o opțiune. În conformitate cu prevederile anexei 1 din  Codul administrativ,  Consiliul local trebuie sa aibă acest regulament care trebuie aprobat.

Dl. Primar arată că există legislație în acest sens,  nici el nu a înțeles de ce trebuie să se faca acest regulament, dar și l-a însușit. S-au mai făcut mici modificări, este un model pe care Consiliul local trebuie sa și-l însușească  și trebuie să-l adopte.

Dna secretar general susține că  este obligatoriu acest regulament  care a fost întocmit de către Compartimentul juridic, contencios-administrativ și administrație publică după un model orientativ prevăzut în Ordinul Ministrului Dezvoltării și Administrației Publice nr. 25/2021.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  întreabă dacă  s-a facut dezbatere publica ?

Dna secretar general  precizează că  a considerat că nu este normativ și se aplică numai Consiliului local.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  consideră că este normal, conform legii, ca acest regulament să fie în dezbatere publică.

Dl. Cons. Marcoci Constantin  este de părare că  nu e normal să discute pe ceva ce nu a citit pentru că  l-a primit înainte de sedință.

Dna secretar general  precizeaza că,  modificarea facută se referă  la amendamentele la proiectele de hotărâri care  trebuie făcute în scris cu excepția celor care pot fi făcute oral, dar, numai cu acordul inițiatorului.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  o contrazice, afirmând că, în Codul administrativ , art 138 scrie altceva, iar ceea ce afirmă dna. secretar este fals și prin propunerea făcută se restricționează un drept al consilierilor locali și este grav.

Dna secretar general  precizează că, nu se restricționează  niciun drept, Codul administrativ  prevede că se pot face  amendamente la proiectele de hotărâri dar, a apreciat și s-a inspirat din regulamentul orientativ prevăzut de Ordinul nr. 25/2021, ca amendamentele să se facă în scris, înainte de ședința de consiliu,  pentru a putea fi studiate   din timp, dar, există și excepții, în cazul în care nu se fac în scris, amendamentele pot fi făcute în timpul dezbaterii și pe cale orală cu acordul inițitorului.

Dl. Cons. Remus David  mentionează  că așa a fost și până acum, amendamentele au fost trecute tot cu acordul inițiatorului.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  considera ca, prin acest regulament i se restrictioneaza  dreptul de a face amendamente, motiv pentru care va vota ”impotriva” pentru ca se incalca prevederile Codului administrativ.

Da citire art. 138 alin. (12) din Codul administrativ : ” Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate”.

Dl. Primar mentioneaza ca nu este niciun fel de problema, i se pare corect si transparent dar numai sa nu   se incalce legea. Da citire articolului 25 din Regulament :   ” Amendamentele se formulează în scris şi se pot depune de către primar, oricare dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate. Iniţiatorul unui amendament îl poate retrage sau poate renunţa la susţinerea acestuia, în orice moment. În acest caz, amendamentul nu se mai supune la vot.

Pentru a putea fi dezbătut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general cel mai târziu în ziua şedinţei consiliului local.

În mod excepţional, în timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale la proiectul de hotărâre a consiliului local, însă acestea se formulează de comun acord cu iniţiatorul proiectului de hotărâre a consiliului local. Conţinutul amendamentelor verbale se menţionează în procesul-verbal de şedinţă”, care este conform intocmit conform   Ordinului Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Adminstratiei Publice  nr. 25/2021.

Dna secretar  general  arata ca  hotararea de consiliu  este un act inferior Ordinului ministrului care este un act superior si trebuie sa se respecte acest ordin.

Dl. Cons. Pavel Georgini intervine  precizand ca  si Codul administrativ in care nu se prevede acest lucru este superior Ordinului ministrului si nu este corect sa se lase cale unor abuzuri.

Dl. Primar  nu crede ca exista o problema ca initiatorul sa nu se inteleaga cu cel care face amendamentele.

Presedintele de sedinta  supune la vot  proiectul de hotarare asa cum este la mapa. Se adopta cu  10 voturi ” pentru”, un vot ”impotriv”(este impotriva dl. Iosifescu Nicolae) si 6 abtineri ( se abtin : dl. Pavel Georgini, dl. Birau Octavian, dl. Milos Calin, dl. Vasile Gheorghe si dba. Poponete Valentina).

Se trece la pct. 9  –  Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului privind asigurarea colaborării interinstituționale cu MMSS cu UAT Sinaia, în cadrul Proiectului – “HUB DE SERVICIIMMSS – SII MMSS” (Cod MySmis 130963), initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

Dl. Primar  arata ca este un proiect pe care-l avem cu  Ministerul  Muncii si Solidaritatii Sociale privid  modul de asistenta sociala prin  care poate orice cetatean  sa consulte dosarele de asistenta sociala si serv soc un pr pe care-l facem cu ei  si cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate.

Urmeaza pct. 10. – Proiect de hotarare privind  modificarea HCL. Nr. 196/17.12.2008 referitor la aprobarea procedurii de spargere strada/trotuar/zid sprijin si lucrari de arta aferenta, intiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

Dl. Primar  explica celor prezenti ca,  in momentul in care se elibera Autorizatia de construire, care  acum se numeste autorizatie de construire si bransamente,  i se  cerea beneficiarului  din nou toate avizele ca si la AC si era o suprapunere; avea avize de la detinatorii de utilitati si pentru autorizatia de construire  si pentru bransament. Prin aceasta hotarare  se simplifica procedura, si  nu se mai cer avize  si pentru partea de spargere  strada. Ca  noutate arata ca,  a introdus un termen,  ca de la 01 decembrie  pana la 15 martie sa nu se mai sparga strazile decat in cazuri exceptionale, daca ramane cineva fara gaz, sau altceva.

Dl. Cons. Milos Calin intreaba daca  este un caz special, ce se intampla?

Presedintele de sedinta  mentioneaza ca sunt si exceptii.

Presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma propusa de initiator.

Dl. Cons. Milos Calin  referitor tot la acest punct, arata ca sunt  oameni care nu  au nevoie sa sparga strada dar li se cer avize. (ex. au stalpul de lumina pe proprietatea privata)

Dl. Primar arata ca,  li se da negatie, daca nu sparge strada nu este o problema li se da avize. In aceasta perioada nu se executa lucrari dar se dau avize permanent.

Se trece la pct. 11. – Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.159/03.11.2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Sinaia pe domenii de specialitate, initiat de grupul consilierilor PNL.

Presedintele de sedinta mentioneaza ca, apare o modificare  la comisia de urbanism, intra dna Istrate Iuliana  si pleaca dna Aurora Ariesan la comisia de invatamant.

Dl. Primar precizeaza ca, este propunerea pe care PNL o face pe locurile de consilieri pe care le are in consiliu.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  constata ca se  invoca  art.124   alin.(5) din Codul administrativ. Le reaminteste celor prezenti ca  si dansul a invocat acest articol si la momentul respectiv reprezentantii de atunci  l-au ignorat si culmea, s-a mers pe vot individual, pana la vot  secret. 

Dl. primar mentioneaza ca,  nu e cazul sa se faca vot secret,  nominalizarea se face de catre grupul de consilieri.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  subliniaza faptul ca atunci, la momentul respectiv  asa a facut Consiliul local prin reprezentantii care au fost in august 2020. In semn de protest va vota ”abtinere” pentru ca nu poate sa voteze ”impotriva” pentru ca este dreptul grupului sa nominalizeze, e bine sa inteleaga toate lumea acest lucru.

Dna cons. Aurora Ariesan  multumeste dlui primar pentru comisia in care a propus-o si evident o onoreaza comisia de invatamant.  Arata ca, ar  fi preferat ca sa fie initiator dl primar – nu colegii ei  si doreste  sa spuna  care  este motivul pentru care a fost inlocuita.

Dl. primar afirma ca  nu a inlocuit-o dumnealui, ci consilierii PNL.

Dna cons. Ariesan Aurora  isi cere scuze,  pentru ca a indraznit  la ultima sedinta de comisie de urbanism sa ceara  un lucru de bun simt  si anume, pentru rulota din parc, a cerut licitatie publica pentru ca, un coleg din comisie, dl. Marcoci, a spus si a si verificat aceasta informatie –  a mai depus si altcinva cerere de un an zile si i s-a refuzat acest drept. I se pare legal si echitabil ca toata lumea sa participe la licitatie oricine doreste.

Dl. cons. Remus David  mentioneaza ca, la comisia de urbanism nu era a doua cerere  atunci cand a sesizat dna. Ariesan Aurora.

Dl. primar  intervine precizand ca  nu are nicio legatura hotararea in discutie  cu rulota din parc. Afirma ca,  in Codul administrativ scrie clar  ca  partidele au dreptul de a depune, de a face si a stabili  consilieri in comisii si se tine cont  de regula de specializarea consilierilor. Cum doamna consilier este specialista  pe educatie s-a facut aceasta propunere.

Dna cons. Aurora Ariesan  afirma ca o  onoreaza acest lucru dar vrea ca sa stie toata lumea motivele pentru care a fosta inlocuita.

Presedintele de sedinta supune la  vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta  cu  9 voturi ”pentru” si 8 ”abtineri” (se abtin : dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Marcoci C-tin, dna. Cons. Poponete Valentina, dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Birau Octavian, dl. cons. Milos Calin si dna. Cons. Ariesan Aurora).

Se trece la pct. 12. – Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea actului constitutiv al SC. Sinaia Forever SRL prin introducerea criteriilor de selectie a administratorului societatii, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae arata ca, in referat se vorbeste despre art. 60 alin.2 din OUG 109/2011 care face o referitre la actul constitutiv, acest act constitutiv ar trebui sa contina numarul ad-torilor si procedura de selectie. Ceea ce se propune astazi, sunt niste criterii,  nu are nimic impotriva lor, insa nu se propune nicio procedura si nici numarul administratorilor.

Dl. Primar mentioneaza ca,    nu este cazul sa se treaca numarul ad-torilor pentru ca este stabilit in actul costitutiv si este unul, doar criteriile de selectie trebuie facute.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae sesizeaza ca  actul constitutiv nu a fost anexa la proiect si  nu cunoate continutul acestuia

Dl. primar  mentioneaza ca, actul constitutiv se modifica cu aceste criterii de selectie pentru ca  asa   s-a stabilit la sedinta trecuta.

Dna secretar general mentioneaza ca  in actul constitutiv nu era prevazuta aceasta procedura de selectie.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  intreaba daca exista o procedura si s-a stabilit un administrator unic pentru ca, OUG 109/2011 nu vorbeste despre ad-tor unic ci despre Consiliul de administratie.

Dl. primar arata ca  este o exceptie si nu are legatura cu numarul de administratori pentru ca, a fost stabilit deja prin actul constitutiv un singur administrator.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae considera  ca este un viciu care nu-i apartine, el a spus ca trebuie sa contina nr. de ad-tori si procedura de selectie, pe cand in acest proiect sunt criteriile de selectie, nu este o procedura si nici nu este greu de elaborat o procedura in primarie care se poate face conform unei norme metodologice care reglementeaza  aceasta treaba.

Dna Sutu Laura, director Politia Locala arata ca, a considerat ca trebuie facuta o procedura de selectie numai in cazul in care erau mai multi administratori.

Dl. cons. Pavel Georgini  considera ca membrii Consiliului local sunt in culpa pentru ca data trecuta s-a imputernicit primarul ca sa faca procedura  de selectie.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  precizeaza ca, nu se poate modifica actul constitutiv decat cu aprobarea Consiliului local si conform unei HG, in actul constitutiv trebuie sa existe aceasta procedura de selectie  care in momentul de fata nu exista.

Dna secretar general,  pentru debloclarea discutiilor, propune sa se aprobe acum aceste criterii de selectie care sunt  utile, dupa care sa va veni in urmatoarea sedinta a  Consiliului local cu aceasta procedura de selectie.

Presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate.

Se trece la pct. 13. –  Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat al cheltuielilor aferente proiectului ”Amenajare Grădină Publică Parc Știrbei”, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

Intrucat nu sunt interventii, supus la vot proiectul de hotarare sus mentionat se adopta cu unanimitate de voturi.

Urmeaza pct. 14 – Proiect de hotarare privind probarea Protocolului de colaborare  între Orașul Sinaia și Arhiepiscopia Bucureștilor  – Mânăstirea Sinaia, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Presedintele de sedinta  da cuvantul dlui primar ca sa sustina acest proiect.

Dl.Primar  arata ca  este vorba de modul in care se administreaza parcul Manastirii. Prin protocol, se da Manastirii –  pentru ca Mnastirea a facut toate lucrarile din parc – mobilierul urban : cosuri de gunoi, banci, cismea, stalpi de iluminat public, care raman in proprietatea  publica a orasului, iar orasul are obligatia  de a intretine si parcul respectiv. Obligatia Manastirii este sa permita accesul neingradit si permanent  al sinaienilor si turistilor in  parc. Protocolul se face pe 10 ani si are aceeasi intentie si cu curtea  Bisericii din Platou in pimavara, dupa finalizarea lucrarilor, ca sa aiba acelasi caracter public.

Dl. Cons. Pavel Georgini  afirma ca,  dupa cate a inteles,  parcul va fi dat Manastirii cu drept de folosinta gratuita pentru ca este  terenul lor.

Dna secretar general  arata ca este vorba de o alta prevedere prevazuta de Codul administrativ, este vorba despre un parteneriat.

Dl. Primar da  citire cadrului legal invocat din Codul administrativ : Consiliul Local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local și totodată, potrivit art.129, al.2), lit.e) Cod administrativ, acesta exercită și atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

În acest sens, potrivit art. 129 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ, „In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local: a) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase”, iar potrivit art.128, al.9), lit.a) Cod Administrativ “În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: a)hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.”

De asemenea, conform art.41 din Statutul BOR “Patriarhia, Mitropolia, Arhiepiscopia, Episcopia, Vicariatul, Protopopiatul (Protoieria), Manastirea si Parohia sunt persoane juridice de drept privat si utilitate publica.”

Dl. Cons. Pavel Georgini  doreste sa stie clar care este formula  legala pentru ca, nu vrea ca sa vina DNA si sa intrebe de ce s-au facut investitii pe bani publici.

Dna secretar general  ii explica dlui Pavel Georgini. Consiliul local aproba colaborarea intre UAT Sinaia  si Manastirea Sinaia, în vederea realizării in comun a unui proiect de interes public local. Este vorba de o asociere pentru un proiect de utilitate publica.

Dl. Primar  precizeaza ca, in momentul in care Manastirea  nu mai pastreaza caracterul public al parcului,  si il  inchide, orasul ridica tot mobilierul  urban.

Presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat, care se adopta in unanimitate.

Se trece la ordinea de zi suplimentara si se supune atentiei proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului de acordarea de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L., aprobat prin HCL nr. 239/19.12.2017, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Dl. Primar precizeaza ca este o  modificare in regulament pentru monitorii de schi. A propus pentru monitori  un abonament lunar de 1000 lei de persoana  pentru sezonul de schi – decembrie – aprilie si pentru angajatii cabanelor care deservesc domeniul schiabil pe durata functionarii  cabanei un abonament de 500 lei/persoana care poate fi accesat doar de doua ori pe zi.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu  14 voturi ”pentru”, un vot ”impotriva” (voteaza impotriva dna cons. Ariesan Aurora) si doua ”abtineri”.

Dl. cons. Pavel Georgini mentioneaza ca, in calitate de consilier a solicitat un abonament anual pe gondola la care  i s-a raspuns ca activitatea lui nu justifica o astfel de cerere desi exista hotarare aprobata de Consiliul local.

Dl.primar  precizeaza ca gratuitatea se da numai daca face dovada ca are activitate pe munte, de exemplu se deplaseaza pe munte pentru o constatare, in interes de serviciu, sau cu comisia de specialitate in urma careia se trage o concluzie sau se ia o hotarare.

Presedintele de sedinta da citire din  Regulament  unde se precizeaza ca  beneficiaza de gratuitati si consilierii locali  in baza legitimației de Consilier Local și a cartelei emise de către S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L. pentru membrii Consiliului Local Sinaia aflați în exercitarea mandatului, pentru verificări în legătură cu domeniul schiabil.

Dna cons. Aurora Ariesan constata ca, membrii consiliului  se lupta pentru interesul lor dar nu intervin pentru monitori care  platesc abonamentul de  1000 lei/luna ceea ce este foarte mult.

Urmeaza pct. 2 din ordinea de zi suplimentara – proiect de hotarare privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Dl. primar  arata ca este vorba despre niste controale care s-au facut in teren si toate contraventiile date in urma acestor controale, au fost contestate.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu  12 voturi ”pentu” si 5 ”abtineri” ( se abtin dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Birau Octavian, dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Milos Calin si dna. cons. Poponete Valentina.)

Se trece la ultimul pct. de pe ordinea de zi suplimentara – pct.  Diverse

Dl. cons. Pavel Georgini arata ca  este terorizat de vecinii din bloc care nu au caldura.

Dl.primar  mentioneaza ca nu functioneaza centrala termica si cauta solutii ca  sa ia alta centrala .

Dl. viceprimar arata ca,  a mutat in regim de urgenta o centrala de la locuintele  sociale dar nu este suficienta.

Dl.primar  incearca  sa gaseasaca solutii,  se va mota si a doua centrala dar  nu este usor pentru ca sunt centrale mari de bloc.

Dl. cons. Vasile Gheorghe  aduce la cunostinta ca a fost sesizat de o parte din cetatenii de pe Bd. Ferdinand care sunt nemultumiti ca  nu s-au montat de sarbatori luminte pe tot bulevardul Ferdinand desi, si ei platesc impozite si taxe locale.

Dl. primar mentioneaza ca s-au montat luminite exact ca si anul trecut, dar va verifica. Nu a facut investitii, si nu s-a achizitionat anul acesta nimic pentru iluminatul festiv.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  adreseaza dlui primar o intrebare de la cei care  locuiesc pe str.Cuza Voda si care  au solicitat locuri de parcare iar  raspunsul a fost ca se rezolva dar sunt  trimisi de la Pimarie la TUS si de la TUS  la Primarie.

Dl. cons. Marcoci C-tin  cunoaste problema, cetatenii spun ca desi au depus cerere nu  au primit niciun raspuns oficial in  scris.

Dl. primar  arata ca, din cate stie ei nu  platesc pacarea zilnic  ca orice cetatean sau turist care vine in zona. Pe  str.Cuza Voda se lucreaza, se reface instalatia de iluminat, nu se traseaza si nici  nu se pun indicatoare. In prezent  se reconfigureaza  trotuarele, ramane un trotuar  mai lat pentru a crea mai multe locuri de parcare.

Dl. cons. Vasile Gheorghe  arata ca  aceeasi problema este si pe str. O.Goga, sunt 10 familii care ar avea nevoie de abonamente de parcare .

Dl. primar  mentioneaza ca  acolo este mai complicat sa se dea abonamente, sunt altele tarifele de parcare, iar cei care au autoturisme au parcare in curte.

Dl. cons. Vasile  precizeaza ca el nu are niciun mp de teren in curte pentru ca este al proprietarului.

În incheiere, presedintele de ședință multumeste celor prezenti pentru participarea la sedinta si declara inchise lucrarile acesteia la  ora 16,45.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2023

Comments are closed.