Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de execuție de – inspector clasa I grad superior în cadrul Serviciului Buget și Resurse Umane

februarie 24, 2023

Primăria orașului Sinaia organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de  execuție  de :

–        inspector  clasa I grad superior  în cadrul  Serviciului Buget și Resurse Umane – ID 181174

–        cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informații privind desfășurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Dată susținere probă scrisă : 27.03.2023,ora 11

Dată susținere probă interviu : se va anunța odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere :

24 februarie 2023  – 15 martie 2023

Locul desfășurării concursului : sediul Primăriei orașului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– evidența contabilă, analitică și sintetică a veniturilor și cheltuielilor bugetului local, fonduri speciale, extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

2.Responsabilități :

– întocmește zilnic notele contabile privind veniturile și cheltuielile bugetului local conform reglementărilor contabile în vigoare și operează în sistemul informatic .

– întocmește evidența contabilă a veniturilor bugetare, fonduri speciale, veniturilor extrabugetare conform clasificației bugetare și planului de conturi actualizat.

– întocmește balanța analitică a veniturilor bugetului local.

– întocmește evidența contabilă a cheltuielilor bugetului local, cheltuielilor cu destinație specială extrabugetare, conform clasificației bugetare și planului de conturi actualizat.

– întocmește balanța analitică a cheltuielilor bugetului local.

– verifică zilnic extrasele de cont pe plătitor și sursa, privind încasarea veniturilor și efectuarea plăților din bugetul local, cheltuielile efectuate din conturi de disponibilități, balanța de verificare emisă de trezoreria.

– verifică corelațiile din situațiile fiscale pentru a fi înregistrate în evidența contabilă.

– verifică documentele de încasări și plăți predate de casier, precum și dacă soldul înscris în registrul jurnal de casă este stabilit corect.

– verifică dacă sumele încasate și pentru care s-au emis chitanțe au fost depuse la trezorerie sau la celelalte instituții de credit, la termenele și în condițiile stabilite

– verifică înregistrările din registrul de casă, modul de întocmire a foilor de vărsăminte și chitanțele de depunere.

– întocmește facturile fiscale privind încasarea veniturilor provenite din servicii.

– întocmește contul de execuție al cheltuielilor de capital.

3.Abilități, calități și aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate și confidențialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință și responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilități de exprimare în scris și verbal,  de colaborare cu toți factorii de execuție și de conducere ;

-întocmire rapidă a documentelor ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfecționare  prin pregătire permanentă ;

-capacitate de lucru în echipă ;

4. Condiții  de desfășurare a concursului :

data organizării probei scrise 27 martie 2023 ora 11,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– data și ora interviului se vor afișa împreună cu rezultatele de la proba scrisă la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției/ANFP, respectiv în perioada 24.02.2023 – 15.03.2023 ora 16,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

5.Condiții specifice de participare la concurs/examen :

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în  domeniul   : științe economice  .

-vechime  minimă în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice  –   7 ani

6.Cum sa aplici :

·        Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei Sinaia în perioada 24 februarie 2023 – 15 martie  2023  și  va conține în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european ;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

6)copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

7)copia adeverinței medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

8)aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii

9)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislație .

10)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .În acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Opțional  :

·        alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist în cadrul unor proiecte/programe ;

·        alte diplome/certificate obținute în urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

Relații suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primăriei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie/tematică :

-Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a, cu tematică partea  VI a titlului  I – dispoziții generale, titlul II – statutul funcționarilor publici .

-Constituția României , republicată, cu tematică titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul III Autoritățile publice cap.V. sect.2 art.120-123  ;

-Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare, cu tematică cap.I – principii și definiții, cap.II – dispoziții speciale ;

-Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare , cu tematică cap.II egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, cap.III egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare;

-Legea contabilității nr. 82/1991 republicată și actualizată, cu tematică integral;

-Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat, cu tematică cap. Ordonanțarea cheltuielilor (3) și plata cheltuielilor (4);

-Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor capitalurilor proprii,cu modificările și completările ulterioare , cu tematică integral;

-Ordinul MFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și a planului de conturi pentru acestea, cu modificările și completările ulterioare,cu tematică capitolul I ;

– vezi anunțul în format pdf AICI

– vezi fișa postului în format pdf AICI    

formular înscriere concurs în format docx

Last modified: februarie 24, 2023

Comments are closed.