Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de execuție de – Polițist local clasa III grad principal în cadrul Serviciului liniște,ordine și circulație rutieră ,dispecerat pază și parcări publice

februarie 24, 2023

Primăria orașului Sinaia organizează concurs pentru ocuparea  funcției publice de  execuție  de :

–        Polițist local  clasa III grad principal  în cadrul Serviciului liniște,ordine și circulație rutiera ,dispecerat pază și parcări publice  – ID 437771

cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informații privind desfășurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Dată susținere proba scrisa : 27.03.2023,ora 11

Dată susținere proba interviu : se va anunța odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere :

24 februarie 2023  – 15 martie 2023

Locul desfășurării concursului : sediul Primăriei orașului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– Asigură paza, ordinea și liniștea publică pe raza orașului Sinaia și intervine la solicitările dispeceratului  de pază și monitorizare, în condițiile legii

2.Responsabilități :

  • Menține ordinea și liniștea  publică pe raza orașului Sinaia ;
  • Participă împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor , procesiunilor, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane ;
  • Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență ;
  • Se deplasează la locul unor evenimente de tulburare a liniștii publice ori de încălcare a altor prevederi legale ; atunci când ia cunoștință direct în cazul activităților de patrulare, este sesizat de cetățeni sau dirijat prin dispecerat să ia măsuri de restabilire a ordinii și de sancționare a celor vinovați ;

3.Abilități, calități și aptitudini necesare candidatului ideal  :

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință și responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-capacitatea de a pune eficient în practică soluțiile proprii și pe cele dispuse pentru desfășurarea în mod corespunzător a activităților specifice

-capacitate de autoperfecționare  prin pregătire permanenta ;

-capacitate de lucru în echipa ;

-condiție fizică adecvată funcției publice

-echilibru emoțional, constanță în atitudini;

4. Condiții  de desfășurare a concursului :

data organizării probei scrise 27 martie 2023 ora 11,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– data și ora interviului se vor afișa împreună cu rezultatele de la proba scrisă la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției/ANFP, respectiv în perioada 24.02.2023 – 15.03.2023 ora 16,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

5.Condiții specifice de participare la concurs/examen :

-studii  medii,respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat .

-vechime minimă  în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice   –  5 ani

6.Cum sa aplici :

·        Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei Sinaia în perioada 24 februarie 2023 – 15 martie  2023   și  va conține în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european ;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

6)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

7)copia adeverinței medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

8)aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii

9)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securitătii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislație .

10)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .În acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Opțional  : 

·        alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist în cadrul unor proiecte/programe ;

·        alte diplome/certificate obținute în urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

Relații suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primăriei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie/tematică  :

-Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a, cu tematică partea a VI a titlului  I – dispoziții generale, titlul II – statutul funcționarilor publici .

-Constituția României , republicată, cu tematică titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul III Autoritățile publice cap.V. sect.2 art.120-123  ;

-Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare, cu tematică cap.I – principii și definiții, cap.II – dispoziții speciale ;

-Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare , cu tematică cap.II egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, cap.III egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare;

– Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată cu tematică integral

-Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,cu tematică integral.

– vezi anunțul în format pdf AICI

– vezi fișa postului în format pdf AICI

formular înscriere concurs în format docx

Last modified: februarie 24, 2023

Comments are closed.