Administrație Publică

Dispoziția nr.105 din data de 02 martie 2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință ordinară din 07.03.2023

martie 6, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Marti, 07 martie 2023, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară  care se va desfașura în sala de sedințe a Consiliului Local Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din lunile ianuarie si februarie 2023;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru SC. Transport Urban Sinaia SRL;
 4. Proiect de hotărâre privind anularea sumelor provenite din amenzi prescrise, a obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a sumelor prescrise la 31.12.2022;
 5. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor ”Congresul Mondial de dans social – WSDC – Sinaia, Editia I si Prime Grand Prix editia a II-a”;
 6. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Festivalul de teatru pentru liceeni ”Primavera”;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia, pentru anul 2023 – 2024;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru semestrul 2 al anului școlar 2022-2023;
 9. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 112/29.07.2016 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Sinaia, modificată prin HCL. nr. 259/17.12.2018;
 10. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al orașului Sinaia pentru alipirea terenului nr. Cad.21315 intabulat in CF 21315/Sinaia, în suprafață de 741 mp. și a terenului nr. Cad.21317 intabulat in CF 21317/Sinaia în suprafață de 4300 mp.;
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 110 mp. situat in  Sinaia, str. Coștilei nr.27, lot 1, nr.cad.24313, CF nr.24313;
 12. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul  (teren în suprafață  de 4551 mp. nr. Cad 452 si construcții în suprafață  totală  construită la sol  de 595,81 mp.), monument istoric, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 35, înscris in lista monumentelor istorice  sub denumirea de  ”Vila Costinescu”;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al orașului Sinaia;
 14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr. 12 situat in Sinaia, Bdul Carol I nr. 33;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: martie 6, 2023

Comments are closed.