Administrație Publică

Hotărârea nr.35 din data de 07.03.2023

martie 10, 2023

Privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

Având în vedere referatul de aprobare  nr.5088 din 24 ianuarie 2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre și  raportul  de specialitate nr.5089 din 24.01.2023  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ;

Văzând avizul   comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 și  a Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E :                                                 

ART. 1. –  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    600.000 lei
a)     Sume repartizate din Fondul la Dispoziția Consiliului Județean PH ( 04.02.05) 600.000 lei

600.000 lei

    II. CHELTUIELI : 600.000 lei
Cap.67.02 ”CULTURĂ RECREERE, RELIGIE”

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

Transferuri între instituții publice (51.01.01)

Titlul  XI Alte cheltuieli

 Asociații și fundații (59.11.00)

0

 

+1.051.000 lei

 

-1.051.000 lei

 

Cap.70.02 ”SERVICII DEZV.ȘI LOCUINȚE”

Titlul II  Bunuri și servicii

 

500.000 lei

500.000 lei

Cap.84.02 ”TRANSPORTURI”

 Titlul II  Bunuri și servicii

100.000 lei

100.000 lei

 

G  BUGET DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

    I. VENITURI :    71.939 lei
b)     Venituri din donații și sponsorizări (37.10) 71.939 lei
    II. CHELTUIELI : 71.939 lei
Cap.67.10 ”CULTURĂ RECREERE, RELIGIE ”

Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II  Bunuri și servicii

Titlul  XXI Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

71.939 lei

+7.330 lei

71.939 lei

-7.330 lei

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraș  Sinaia.

Vezi HCL nr.35 în format pdf AICI

Last modified: martie 10, 2023

Comments are closed.