Administrație Publică

Hotărârea nr.36 din data de 07.03.2023

martie 10, 2023

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru  SC Transport Urban SRL   

Având în vedere :

         – Referatul de aprobare nr.290/30.01.2023, întocmit de Primarul orașului Sinaia;

         – Raportul de specialitate nr.291/30 ianuarie 2023 întocmit de către  Serviciul Buget și Resurse Umane ;

          – Nota de fundamentare nr.271/20.02.2023 întocmită de Administratorul SC Transport Urban  SRL privind  bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 ;

         – Avizul comisiei de specialitate  Consiliului Local ;

  În conformitate cu prevederile :

– Ordonanței Guvernului nr.26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinului Ministrului de Finanțe nr.3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului  și structurii bugetului  de venituri și cheltuieli, precum și anexele de fundamentare a acestuia;

– Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată,cu modificările şi completările  ulterioare ;

– Legii nr.368/2022 privind bugetul de  stat pe anul 2023;          

În temeiul  art.129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.b), art.139, alin.(3) lit.b) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                               CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                 H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli al SC Transport Urban   SRL pentru anul  2023 și Programul de investiții, dotări și surse de finanțare, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. –   SC Transport Urban SRL, prin reprezentanții săi legali, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Vezi HCL nr.36 în format pdf AICI

Last modified: martie 10, 2023

Comments are closed.