Administrație Publică

Hotărârea nr.38 din data de 07.03.2023

martie 10, 2023

Privind organizarea evenimentelor “CONGRESUL MONDIAL DE DANS SOCIAL-WSDC- Sinaia, EDITIA I “ și “PRIME GRAND PRIX EDITIA A II A

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 461/13.02.2023 al Primarului Orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 464/13.02.2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile :

  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. 3, art.40 alin. 1

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d), și alin.(7) lit.a), d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1),

lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă organizarea evenimentului “CONGRESUL MONDIAL DE DANS SOCIAL-WSDC- Sinaia, EDITIA I“ în perioada 27-28.04.2023 și introducerea acestuia în Lista de evenimente proprii ale orașului Sinaia.

Art.2. – Aprobă organizarea evenimentului “Prime Grand Prix Ediția a II-a în perioada 29-30.04.2023. 

Art. 3. – Aprobă asocierea Orașului Sinaia cu Asociația Club Sportiv Prime Sport și Federația Liga Dansatorilor.

Art.4. – Aprobă modelul de Contract de asociere cu Asociația Club Sportiv Prime Sport și Federația Liga Dansatorilor, conform anexei nr.1 la prezenta.

Art. 5. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să întocmească și să semneze Contractul de asociere cu Asociația Club Sportiv Prime Sport și Federația Liga Dansatorilor.

Art. 6. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 7. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.38 în format pdf AICI

Last modified: martie 10, 2023

Comments are closed.