Administrație Publică

Hotărârea nr.39 din data de 07.03.2023

martie 10, 2023

Privind organizarea evenimentului Festivalul de teatru pentru liceeni “Primavera”

      Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 466/13.02.2023 al Primarului Orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 467/13.02.2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1);

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d), și alin.(7) lit.a),d) și e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă organizarea evenimentului Festivalul de teatru pentru liceeni “Primavera”  în perioada 7-9 aprilie 2023. 

Art.2. – Aprobă asocierea Orașului Sinaia cu Asociația Socio-Culturală Prahova Excelsior (ASPE).

Art.3. – Aprobă modelul de Contract de asociere cu Asociația Socio-Culturală Prahova Excelsior (ASPE), conform anexei nr.1 la prezenta.

Art. 4. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să întocmească și să semneze Contractul de asociere încheiat cu Asociația Socio-Culturală Prahova Excelsior (ASPE).

Art. 5. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice.

Vezi HCL nr.39 în format pdf AICI

Last modified: martie 10, 2023

Comments are closed.