Administrație Publică

Hotărârea nr.40 din data de 07.03.2023

martie 10, 2023

Privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia  pentru anul 2023-2024

Având în vedere Raportul de specialitate al  Serviciului de Politici Publice nr. 589/28.02.2023;

Având în vedere Referatul de aprobare al primarului nr.588/28.02.2023 ;

Având în vedere AVIZUL CONFORM, nr.113/21.02.2023 pentru organizarea Rețelei școlare în anul școlar 2023-2024, la nivelul unității administrativ teritoriale emis de  Inspectoratul Școlar Județean Prahova;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia ;

În conformitate cu  Ordinul Ministrului Educației nr 6217/2022 ;

În conformitate cu prevederile art.19, alin (1),(2),(4) și art 61,alin.(1),(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare  și ale Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare  pentru învățământul preuniversitar de stat și emiterii avizului conform în vederea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024;

În temeiul art. 129, alin. (7), lit.a) coroborat cu  art. 139, alin. (3), lit.i) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă Rețeaua școlara a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Sinaia, pentru anul 2023-2024  conform  Anexei 1, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice și de către reprezentanții legali ai unităților de învățământ.

Vezi HCL nr.40 în format pdf AICI

Last modified: martie 10, 2023

Comments are closed.