Administrație Publică

Hotărârea nr.42 din data de 07.03.2023

martie 10, 2023

Pentru  completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.112/29.07.2016 privind numirea  reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Sinaia, modificată prin HCL. Nr. 259/17.12.2018

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 603/02.03.2023 întocmit de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală,  nr. 604/02.03.2023;

– Adresa  Spitalului Orășenesc Sinaia nr. 1254/03.02.2023, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 3206/06.02.2023;

– Avizul  comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată;

În conformitate cu art.187 alin.2) lit b), alin.41) și alin.8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit.d), coroborat cu alin.(7), lit.c), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2018 cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

    H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă completarea art. 1 din Hotărârea Consiliul Local Sinaia nr. 112/29.07.2016, modificată prin  Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 259/17.12.2018, care va avea următorul conținut:

”Aprobă ca din  Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Sinaia să facă parte următorii reprezentanți  numiți de Consiliul local, respectiv :

– Remus David                  – consilier local

– Maria-Monica Șuvaina – consilier local

– Iuliana Istrate                 – consilier local

Art.2. – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 112/29.07.2016, modificată prin  Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 259/17.12.2018, rămân neschimbate.

Art.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, consilierii desemnați și conducerea Spitalului orășenesc Sinaia.

Vezi HCL nr.42 în format pdf AICI

Last modified: martie 10, 2023

Comments are closed.